En que consiste o proxecto do paseo aos Caneiros?

Este é o trazado e contido do proxecto do paseo entre As Monxas e Os Caneiros que aprobaron PSOE e PP no Pleno o pasado 26 de agosto.

En que consiste o proxecto do paseo aos Caneiros?

Segundo o proxecto aprobado polo Pleno o pasado 26 de agosto, o trazado da senda é o seguinte:

 1. Tramo entre o peirao das Monxas e a fonte dos Ánxeles. Senda de 346 m de longo con 2 de ancho, delimitada con bordos de granito de  15x25 cm lonxitudinais e de  20x25cm transversais cada 10 metros de paseo. Capa de xabre compactado sobre cama de cachote (baixo a cal vai un colector de sumidoiros de 294 metros por gravidade de PVC 315 mm) e baranda rústica de madeira dun metro de altura. Neste tramo, ademais das demolicións de peches de fincas e a excavación para soterrar a caixa da senda e a canalización de augas fecais, a tala de diversas árbores prevese a colocación de pasarela de madera de 5 m de luz sobre zapatas de formigón de 1,0 x 6,0 x 1,0 m e colocación de escollera formigonada de 100-200 Kg, a construción dun paso de madeira de 2 m de luz e 2 m de ancho sobre un pequeno curso de auga e tres ramplas de madeira de 5 m de luz para subir á pasarela e chegar á fonte dos Ánxeles.
 2. Tramo entre a fonte dos Ánxeles e o inicio do Carrizal de San Xiao. Será paseo pilotado de 85 m en madeira, 1,50 m de ancho, sostido por pilotes cilindrados de diámetro 26-28 cm até unha altura máxima de 0,50 m do chan, que na parte máis próxima ao río pasan a ir calzados sobre zapatas de formigón de 50x50x50 cm e colocados cada 2,5 m en sentido lonxitudinal, unidos por vigas(no proxecto denomínase sección tipo 2). A esta segue outro tipo de camiño, a sección 5, no pedazo de fraga no entorno da Fonte dos Ánxeles até 116 m augas arriba, onde se proxecta un paseo de  1,50 m e unha senda igual que a da Cañota, mais sen baranda, con xabre sobre cachotería como pavimento.
 3. O terceiro tramo é a traseira do Carrizal, con dúas tipoloxías de senda (as seccións 3 e 4 no proxecto). No carrizal proponse un paseo pilotado de madera de 2,00 m de anchura e 104 m de longo. Irá sobre pilotes cilindrados de diámetro 16 cm, altura 2,5 m e unidos transversalmente con vigas, con tarima antideslizante e barandas laterais. A continuación, a saída do carrizal faise cunha senda de 112 m de longo igual no deseño ao tramo urbano.
 4. Desde que esta senda engancha co camiño de San Xiao, 705 m de senda de xabre sobre cachote en paralelo ao camiño e cun recheo de 2 metros pola beira máis próxima ao río para asentalo, sen bordos de perpiaño en paralelo ao camiño ata que remata na senda peonil cara Os Caneiros, xa en Coirós. 
 5. No actual camiño de a pé cara os Caneiros, prevense, ademais de talas, a construción dunha escollera na zona do Regueiro de Obre para soster o actual trazado do paso a pé. 

A redación literal dos distintos tipos de senda proxectados, segundo o proxecto, é a seguinte (non existe versión en galego):

“Para la construcción de la senda fluvial se definieron seis (6) secciones tipo, cuya descripción general es la siguiente:

 • Sección tipo I. Esta sección no ha sufrido variación con respecto al proyecto de agosto de 2010. Será la proyectada para la zona urbana, comprendida entre el final del Paseo de la Tolerancia y la Fuente de los Ángeles. Tendrá una longitud de 346 ml y una anchura de 2,00 m. Se trata de una senda con pavimento de jabre compactado de 20 cm de espesor limitada longitudinalmente por bordillos de granito de 15x25 cm y transversalmente (como elemento de contención) por bordillos igualmente de granito de 20x25cm colocados cada 10 m aproximadamente. La capa de jabre irá colocada sobre una subbase de cachote o encachado de piedra de 40-80 mm de diámetro. Limitando longitudinalmente la traza de la senda, a 6 metros de la línea de deslinde, se colocará una valla o barandilla rústica de madera de 1,0 m de altura. En las superficies libres se llevarán a cabo plantaciones de especies arbóreas autóctonas.
 • Sección tipo II. Esta sección se ha definido para el proyecto actual y difiere totalmente de la del proyecto licitado. Localizada en el sub-tramo de bosque, se proyecta para la zona comprendida desde la sección tipo V hasta la zona inundable o cañaveral (sección tipo III). Se proyecta en la zona de más difícil acceso y con una pendiente más pronunciada. Además, en esta zona es donde se encuentra una más densa vegetación y de mayor riqueza ecológica. Por ello se definirá un paseo pilotado de unos 85 ml, de madera de pino gallego (Pinus pinaster), de 1,50 m de ancho, formado por pilotes cilindrados de diámetro 26-28 cm hasta una altura máxima de 0,50 m sobre el nivel del suelo. Los pilotes situados en la parte más baja del talud y más próximos al río, irán embutidos en zapatas de hormigón de 50x50x50 cm y colocados cada 2,5 m en sentido longitudinal. Los pilotes irán unidos longitudinalmente con vigas de 180x80 mm de sección y vigas transversales de 180x 80 mm. Sobre ellas se colocará una tarima antideslizante de 150x50 mm de sección. Asimismo se colocará una barandilla de madera de pino cepillada en el lado de mayor riesgo de caídas, con postes verticales de 90x90 mm de sección, colocados cada 1,60 m, pasamanos de 145x45 mm y dos quitamiedos de 90x22 mm.
 • Sección tipo III. Tan sólo ha variado levemente el trazado con respecto al proyecto de 2010 en la zona de enlace con la sección tipo II. En la zona inundable o cañaveral se propone la construcción de un paseo pilotado de madera de 2,00 m de anchura. La longitud total de este paseo pilotado será de 104 ml. Estará formado por pilotes cilindrados de diámetro 16 cm, altura 2,5 m y unidos transversalmente con vigas aserradas de 180x80 mm de sección y longitudinalmente con cuatro vigas aserradas de 180 x 80 mm. Sobre estas vigas se colocará una tarima antideslizante de 150x50 mm de sección. Se colocarán barandillas laterales de protección a ambos lados del paseo, de madera de pino cepillada, tratada en autoclave, con postes verticales de 90x90 mm de sección, colocados cada 1,60 m, con pasamanos de 145x45 mm y dos quitamiedos de 90x22 mm.
 • Sección tipo IV. Esta sección no difiere de la proyectada en agosto de 2010. Es igual que la sección tipo I salvo en que la ocupación será menor, al proyectarse fuera de la zona de servidumbre. La longitud total del tramo de senda con este tipo de sección será de unos 112 ml. Se prescinde de las plantaciones de especies arbóreas y la barandilla rústica de madera se colocará paralela al borde de la senda más alejado del río. Esta solución se propone para la conexión entre dos tramos de senda existente a acondicionar.
 • Sección tipo V. Esta sección se ha definido nuevamente en el proyecto actual para el sub-tramo de bosque. Será la proyectada para la zona comprendida desde la Fuente de los Ángeles hasta 116 m hacia aguas arriba. Tendrá una anchura de 1,50 m. Se trata de una senda de iguales características que la sección tipo I pero de anchura menor y sin barandilla de madera. Estará provista de un pavimento de jabre compactado de 20 cm de espesor, limitada longitudinalmente por bordillos de granito de 15x25 cm y transversalmente (como elemento de contención) por bordillos igualmente de granito de 20x25cm colocados cada 12 m aproximadamente. La capa de jabre irá colocada sobre una subbase de cachote o encachado de piedra de 40-80 mm de diámetro.
 • Sección tipo VI. No ha sufrido variación con respecto a la del proyecto de agosto de 2010. La longitud de la senda con sección tipo VI es de 705 ml. Esta sección es igual en cuanto al pavimento que la sección tipo I pero con una anchura total de ocupación de 2 m. y sin bordillos de granito colocados transversalmente, solo como límite longitudinal a ambos lados de la senda. Esta sección se construirá dentro de los terrenos pertenecientes al camino público que conduce al núcleo de Armea, paralelo a su traza".

Ademais o proxecto prevé estas outras actuacións: 

 • "Tala de árboles no autóctonos que invaden la traza de la senda proyectada. Concretamente se refiere a la existencia en la zona urbana de unos ejemplares de Thuja occidentalis (y de otras especies no autóctonas) de gran porte que será preciso talar para la construcción de la senda
 • Tala de árboles que invaden parcialmente el paso en el camino existente que conduce al campo de Os Caneiros.
 • Despeje y desbroce del terreno. Dentro de esta habrá que diferenciar el desbroce por medios mecánicos y el manual. Así se hará desbroce manual en la zona de ribera, comprendida entre la línea de deslinde y la traza de la senda, al entender que se trata de una zona con especies de ribera, con una mayor densidad de vegetación y con una orografía más accidentada que hacen muy difícil el desbroce mecanizado.
 • Excavaciones (cajeo de la senda). Se llevará a cabo una excavación para el cajeo de la senda. Será precisa esta excavación todas las secciones tipo excepto para la tipo III (paseo pilotado de madera) y la profundidad de la excavación será de 0,40 m.
 • Colocación de bordillos de granito longitudinal y transversalmente a la traza de la senda. Estos bordillos se colocarán todas las secciones tipo excepto en el paseo pilotado de madera (sección tipo III), de la forma descrita en el apartado anterior y con las siguientes dimensiones:
  • Bordillos longitudinales: 12x25 cm
  • Bordillos transversales: 20x25 cm.
 • Colocación de rampa de madera para conexión entre la Fuente de los Ángeles con la sección tipo V. La rampa tendrá 6,25 m de longitud, estará construida con madera de pino gallego, tratada en autoclave. Estará compuesta por una tarima de 140x45 mm, vigas longitudinales que apoyan sobre travesaños de 95x195 mm y vigas transversales de 95x145 mm colocadas cada 1,5 m.
 • Construcción de paseo pilotado de 1,5 m de ancho con barandilla de madera en un solo lado, sobre pilotes cilíndricos de 26-28 cm de diámetro hincados en el terreno. La longitud del paseo pilotado será de 172 ml. La separación entre pilotes será de 2,5 m. El pilote situado en la zona del talud más próximo al río se embutirá en una zapata de hormigón de dimensiones 0,5 x 0,5 x 0,5 m.
 • Construcción de paseo pilotado de 2 m de ancho con barandilla de madera a ambos lados, sobre pilotes hincados en el terreno una profundidad mínima de 2 m. La longitud del paseo pilotado será de 198 ml.
 • Colocación de pasarela de madera de 5 m de luz que incluye cimentación (zapatas de hormigón HA-25/P/30/2a de dimensiones 1,0 x 6,0 x 1,0 m) y colocación de protección de escollera hormigonada de 100-200 Kg. Colocada en el tramo 1 (urbano), sección tipo I.
 • Construcción de un (1) paso de madera de 2 m de luz y 2 m de ancho sobre un pequeño curso de agua situado en el tramo urbano.
 • Construcción de 3 rampas de madera, 2 para acceso a pasarela de 5 m de luz y 1 para conexión con fuente de los Ángeles.
 • Como parte de las actuaciones complementarias en la red de saneamiento, se instalarán 294 metros de colector por gravedad de PVC 315 mm y 116 metros de impulsión de PEAD PE100 PN 10 DN 75 mm. El colector de gravedad terminará en una arqueta de reunión, al que también se conectará un colector existente de hormigón y sección 1,5 x 1 metros. Esta arqueta será de dimensiones interiores 2x2 metros y espesor de paredes 0,25 m. De ella también partirá el aliviadero hacia el río”.
En que consiste o proxecto do paseo aos Caneiros?